ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ವಜುಬಾಯ್ ರುಡಬಾಯ್ ವಾಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು governor.rbblr-ka@gov.in 4120 22253555 22258150 ರಾಜ್ ಭವನ, ರಾಜ್ ಭವನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು cm@karnataka.gov.in 3261 22253414 22253414 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ) min-publicworks@karnataka.gov.in   min-socialwelfare@karnataka.gov.in 3988 22353104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 340, 340ಎ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎಸ್ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ min-higheredu@karnataka.gov.in   min-itbt@karnataka.gov.in   min-sciandtech@karnataka.gov.in   22258965 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242-243 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ min-transport@karnataka.gov.in 3273   22253747 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 301- 301ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು
 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ,
ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ
ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂ‍ಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಖಾತೆಗಳು
cm.kar@nic.in
chiefminister@karnataka.gov.in
min-energy@karnataka.gov.in
min-info@karnataka.gov.in
min-intelwing@karnataka.gov.in
min-planning@karnataka.gov.in
22253414
22253424
22253524
22253454
22200204
22253769
22343740
22205277
22252634
22258583
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2 ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ
ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-publicworks@karnataka.gov.in
min-socialwelfare@karnataka.gov.in
3988 22353104 22353104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ,340, 340ಎ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
1
3 ಡಾ. ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್
ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-higheredu@karnataka.gov.in
min-itbt@karnataka.gov.in
min-sciandtech@karnataka.gov.in
22258965   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242-243
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
4 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ
ಉಪ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಚಿವರು
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
min-transport@karnataka.gov.in 3273 22253747   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344-345
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
5 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಚಿವರು
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
min-rdpr@karnataka.gov.in 3448 22250637 22250637 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ314-314 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6 ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಅಶೋಕ ಸಚಿವರು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಮುಜರಾಯಿ ಹೊರತು)
min-revenue@karnataka.gov.in 3234 22253835 22253835 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ317 , 317ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7 ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಚಿವರು,
ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮ‍‍ಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತು)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-lmindustries@karnataka.gov.in 3450 22252536   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ315, 315 ಎವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
8 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮಲು ಸಚಿವರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ( ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-health@karnataka.gov.in 3719 22251176   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ328-328ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ಸಚಿವರು,
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲ 
min-secndedu@karnataka.gov.in
min-primedu@karnataka.gov.in
3897 22253631  
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ315, 315 ಎವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10 ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಸಚಿವರು,
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
min-housing@karnataka.gov.in 3448 22250637   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ144.145,ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಸಚಿವರು,
ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-tourism@karnataka.gov.in
min-youth@karnataka.gov.in
3426 22251568   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ344-344 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12 ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಚಿವರು,
ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ
min-home@karnataka.gov.in 3439 22254661 22254661 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ327, 327ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13 ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಚಿವರು,
ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
min-muzarai@karnataka.gov.in
min-portinlandwt@karnataka.gov.in
min-fisheries@karnataka.gov.in
3475 2259183   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ343-343 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರು,
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-legis@karnataka.gov.in
min-palaff@karnataka.gov.in
min-mi@karnataka.gov.in
3489 22251798   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ316, 316ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್  ಸಚಿವರು,
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ
min-minesgeology@karnataka.gov.in 3504 22255023   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ244,245
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
16 ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್  ಸಚಿವರು,
ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ)
min-ah@karnataka.gov.in 4336 22370825   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ442,443
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ
min-wcd@karnataka.gov.in 4010 22371240   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ‌141, 142
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
18 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನಾಗೇಶ್  ಸಚಿವರು,
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
min-excise@karnataka.gov.in 3413 22253751   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ34‌2, 343
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19 ಶ್ರೀ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌  ಸಚಿವರು,
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
min-kancul@karnataka.gov.in
min-majmedirrg@karnataka.gov.in
3413 22253751   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342-342 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20 ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್‌  ಸಚಿವರು,
ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಲಾಖೆ
min-forest@karnataka.gov.in       ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36-37
3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ್‌ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸಚಿವರು,
ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಇಲಾಖೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
min-textiles@karnataka.gov.in 3273 22253747   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301-301 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಸಚಿವರು,
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ
min-fcs@karnataka.gov.in 3469 22255282   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 252-253 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ) ಸಚಿವರು,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ,ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡು (ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ,ಬಿಡಿಎ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಡಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೊರತು)
min-ud@karnataka.gov.in 3228 22253651   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337-337 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
24 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಸಚಿವರು,
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
min-cooperation@karnataka.gov.in 4264 22252292   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 38-39
3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸಚಿವರು,
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
        ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 406-407 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26 ಡಾ: ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್‌ ಸಚಿವರು,
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
min-mededu@karnataka.gov.in 3167 22253578   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 339-339 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸಚಿವರು,
ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
min-horticulture@karnataka.gov.in
min-sericulture@karnataka.gov.in
4583 22267889   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 234-235
3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28 ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌

ಸಚಿವರು,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ
min-labour@karnataka.gov.in
min-sugar@karnataka.gov.in
3501 22259181   ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 258-257 ಎ
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ. ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿcs@karnataka.gov.in34762225244222258913ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ . ಪಿಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿacs@karnataka.gov.in34002225798222256306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)devcon@karnataka.gov.in33082225071522251080ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಕ್ರ.ಸಂ.ಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಸಂಪರ್ಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಪಿಎಸಿಎಸ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆPrs.energy@gmail.com46492225237322353952ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 226, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
2ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಎಸಿಎಸ್, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆacsuddoffice@gmail.com50742225395822353944ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
3ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆಎಸಿಎಸ್, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ)Prs-janaspandana@karnataka.gov.in318822860120 20ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01
4ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು)  2224204222234039 
5ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಎಸಿಎಸ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆPrs-home@karnataka.gov.in34562225883022250225ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.
6ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಎಸಿಎಸ್, ಯೂತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)ysdsec@gmail.com25892225582722252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01
7ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)ಸಿಎಸ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)Prs.pwd@gmail.com48392225144922353988ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01
8ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದೆವೆಎಸಿಎಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆprsfee@gmail.com25092225672222258393ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.
9ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದಾವೆಎಸಿಎಸ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)Idd.prs@gmail.com50852228236622280605ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01
10ಪ್ರಸಾದ್ ಐಎಸ್ ಎನ್ಎಸಿಎಸ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆPsfd255@gmail.com37492225207822256360ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.254, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
11ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಜಿ.ಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(AR, Training & PP)Prsar-dpar@karnataka.gov.in282522353985 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 612,6ನೇಮಹಡಿ,೧ನೇ ಧ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
12ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)Acs-egov@karnataka.gov.in26332235395322259109ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
13ಮಂಜುಳಾ ವಿ.ಎಸಿಎಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)Secyme-hfw@karnataka.gov.in24552225532422353916ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ ಮಹಡಿ , 4ನೇ Gate, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01
14ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೆರೆಯಾಎಸಿಎಸ್, ಸಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆsecysocialwelfare@gmail.com45672225482022254820ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
15ರವಿ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ. ಎಸಿಎಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆacs-cm@karnataka.gov.in33822225356522281021ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.326, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು -01
16ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ಎಸಿಎಸ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿascuddoffice@gmail.com50742225395822353944436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.
ಕ್ರ.ಸಂಹೆಸರುಪದನಾಮಇ-ಮೇಲ್‌ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವಿಳಾಸ
1ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರSecy-ud@karnataka.gov.in50782235394222280318ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
2ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆsecratoryagrigok@gmail.com25952225028422251420ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
3ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆSecyhorti-ah@karnataka.gov.in25292235393922385687ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 331, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
4ಮಂಜುನಾಥ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಎಂ.ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆPrs-ahf@karnataka.gov.in41092235397722253734ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-56000
5ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆPrs-ci@kar.gov.in43402225244322259870ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 106, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
6ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುSecmines-ci@karnataka.gov.in42352235393322356381ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
7ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆPrs-coop@karnataka.gov.in25122225129722253721ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
8ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಉ ಇಲಾಖೆPrs-dpar@karnataka.gov.in33352225142522256371ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 246,2ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
9ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆPrshigh-edu@karnataka.gov.in249422252437222537566ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
10ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆPrsprim-edu@karnataka.gov.in256022257334223855456ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
11ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಝಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌)Secybud-fd@karnataka.gov.in34382235313822280520ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
12ಡಾ. ಏಕರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.)Secyexp-fd@karnataka.gov.in34842225177222353122ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
13ಟಿ. ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆPrs-fcs@karnataka.gov.in46522225902422353959ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
14ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೋಗಿಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆSrcyforest-fee@karnataka.gov.in257022254434-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
15ಎನ್.‌ ಎಲ್.‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ಅರಣ್ಯ(FEE)Secyenv-fee@karnataka.gov.in244522254377-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.708, 7ನೇ ಮಹಡಿ ,4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
16ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆPrs-hfw@karnataka.gov.in42342225532422353916ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
17ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೃಹ (PCAS) ಇಲಾಖೆSecypsas-home@karnataka.gov.in37102225677422256774ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-560001
18ಡಾ. ಬಿ ಬಸರಾಜುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆprs-transport@karnataka.gov.in25482235391222352769ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
19ಡಾ. ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆPrs-housing@karnataka.gov.in45032225635622253718ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
20ಟಿ.ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆAcs-tour@karnataka.gov.in40072225548222252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
21ಡಾ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜುಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆSecy-kc@karnataka.gov.in40022220578122353105ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ground ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
22ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆPrs-yesd@karnataka.gov.in25892225582722252499ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.242, 2ನೇ ಮಹಡಿ,2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
23ಅಮ್ಲನ್‌ ಅದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆSecy-laboiur@karnataka.gov.in500042225489422256368ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 414, 4ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
24ಎನ್. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆSecy-law@karnataka.gov.in3693223531112225375433, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆPrs-wr@karnataka.gov.in47102225706422353983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 307, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
26ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆSecytech-wr@karnataka.gov.in47142225552422255306ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
27ಸಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆPrs-mi@karnataka.gov.in41732225496522254965ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
28ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆSecy-dpal@karnataka.gov.in33872225444522353109ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
29ಚಕ್ರವರ್ತಿಮೋಹನ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆSecyplan@karnataka.gov.in27322225235222371454ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
30ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆprs-pwd@karnataka.gov.in48392225144922353988ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.336, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
31ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆSecytech-pwd@karnataka.gov.in48522225154822253710ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
32ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆPrs-rev@karnataka.gov.in24952225273122256384ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 505, 5th, ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
33ಗಂಗಾರಾಮ್‌ ಬಡೆರಿಯಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)secyrd@karnataka.gov.in299522032995-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
35ಎಲ್.‌ ಕೆ. ಅತೀಕ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆsecryrdpr@gmail.com2941/244622384574223895203ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
36ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೆರಿಯಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆprs-sw@karnataka.gov.in45672225482022254820ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
37ಎಂ. ವಿ . ಸಾವಿತ್ರಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆSecy-mw@karnataka.gov.in44402220062322257602ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
38ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆSecy-ud@karnataka.gov.in50792235394222280318ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 435, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
39ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆPrlsecy-wc@karnataka.gov.in256222353991222510111ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
40ಗೌರವ ಗುಪ್ತಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆitbtsec@karnataka.gov.in24342228056222288340ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001
41ಕಪಿಲ್‌ ಮೋಹನ್ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆPrs-dpe@karnataka.gov.in25102237242622372427ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 711,7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
42ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೊಹಿಸಿನ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆPrsecy-bcw@karnataka.gov.in44992225216322255171ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ)328822251792 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 235 , 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ 2200136622001366ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ವೈ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)226422353957 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
4ಬಿ.ಎಲ್. ರಮೇಶಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-235432225149523395311ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 259 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
5ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ35532225080223592271ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
6ಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರುಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ263222354406 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 604 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ಚೈತ್ರ ವಿ.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ)42302225604522203092ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26 , ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
8ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ)251622250127 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಕೆ. ಭಾನುಮತಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ231322879502 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 , 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ನಾದನ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ)222322353948 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಉಮಾದೇವಿವಸತಿ ಇಲಾಖೆಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ525522255878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
12ಗೋಪಾಲ್ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460422281239 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
13ಡಾ. ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕೋಶ244222284498 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 252 , 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
14ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38012225909928396983ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128ಎ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
15ಶಶಿಕಲಾ ಭಟ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39352225689025711468ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಬಿ , ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
16ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ. ಕಾಳೆಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37982225630525713528ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
17ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ37872235313322370946ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 228 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಇಲಾಖೆಪದನಾಮಆಂತರಿಕದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸ
1ಸಿ.ಎನ್. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜುಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವಾಲಯಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ312722257427 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 243 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ)33992225250625272854ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 319 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
3ಎಂ. ವೆಂಕಟರಸಪ್ಪಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ಆಡಳಿತ)23912234358022343580ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 405 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
4ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ30319449003444 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
5ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)34012235310022353107ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 015ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
6ಡಾ: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ33212225284922254231ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 318ಎ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
7ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)34402225979523438699ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
8ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ)23602225680822374603ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
9ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1)36859480338566 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
10ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಎಂ. ಭಂಡಾರೆಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ26592238107522381075ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ35502225897322253733ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎಫ್ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
12ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3336222251121 250 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
13ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್.ಡಿ.ಎಸ್ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಲ್ಯಾಣ)326722255728 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 256 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
14ಡಾ|| ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)316522373029 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 253 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
15ಮುರಳೀಧರ ಕೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ258022250356 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
16ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಣ್ಣಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಸೇವೆಗಳು-1)332922353984 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
17ಡಿ.ಎಸ್. ಜೋಗೋಜೆಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2)342922353987 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ , 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
18ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ355222256351 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,
19ಮಧುಸೂಧನ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-1)36699448728655 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
20ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-2)330322386975 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 032ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
21ಎ. ಈರಣ್ಣಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-3 ಮತ್ತು 4)335722257611 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
22ರಶ್ಮಿ ಎಂ.ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ353922253104 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 036 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
23ಲಲಿತಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)350222255991 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
24ಬಿ. ದೇವಿಕಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಆಡಳಿತ-2)332222251996 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
25ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ) ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289122353763 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 638 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
26ಎ.ಎಂ. ನಳಿನಿ ಕುಮಾರಿಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289222353765 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 637 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
27ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ಣಮ್ ಕೆ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ289022353764 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 636 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
28ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿ.ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ)28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
29ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288522353769 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 634 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
30ಎನ್. ನರಸಮ್ಮಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾನೂನು ಕೋಶಗಳುಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ288422353772 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
31ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1366922253073 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
32ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-233449480246629 13ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
33ಹೆಚ್. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-339619448519199 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
34ಜೆ.ಡಿ. ಮಧುಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು)35402225445122589996ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
35ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)37072225852622258526ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 221 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
36ಬಿ.ಎನ್. ಸುಜಾತಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಒಂದನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ365322255285 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
37ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಿಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು)414922253736 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
38ಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-(ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)476822341657 2 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
39ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1)252422254437222544373 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
40ಎನ್.ವೈ. ಸಾಗರಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-2)235422341825 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
41ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1 ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ)258522353945 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 556 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
42ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭುಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ)234322251633 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 540 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
43ಶಂಕರಗೌಡ ಸಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ)222122256869 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 551 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
44ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)221722252094 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
45ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೆ.ಆರ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)239522281689 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
46ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ.ಎಲ್.ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು)25912235386826420754ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 762 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
47ಎನ್.ಆರ್ ಜಗನ್ಮಾತವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು, ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಸಮನ್ವಯ)439922343550 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 , 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
48ಡಾ: ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ್ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ)44092235393123365555ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 138, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
49ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ)453723615277 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ಎಫ್ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
50ಸುಗುಣವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜವಳಿ)436723353934 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
51ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)22602235395628463258ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 506 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
52ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಎನ್.ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)243022280563 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 501 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
53ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1510522343732 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 418 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
54ಗೋಪಿನಾಥ ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು)491622353965 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
55ಡಾ: ಗೀತಾ ಎಲ್.ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)47392225161122251611ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 308 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
56ಅರವಿಂದ ಬಾಬು ಜಿ. ಹಿರೇಮಠಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ)47982225614722256147ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
57ಚಂದ್ರಶೇಖರವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2458  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 615 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
58ಬಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1271222353949 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 414 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
59ಎ.ಎ. ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2259722353937 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 409 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
60ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)228322353878 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 426 , 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
61ಎಂ.ವಿ. ಧೋತ್ರೆತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ (ರೇಷ್ಮೆ)436922353930 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
62ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ502822351061 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 408 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
63ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2324 22353958ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
64ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ23682235395026780941ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 605 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
65ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಎನ್.ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ25212235395123218327ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 603 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
66ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ460822353919 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 303ಎ 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
67ಎನ್.ಆರ್. ಎರೆಕುಪ್ಪಿಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ46012237493822374938ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 212 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
68ಸಿ. ಹೇಮಲತಾಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ446922351139 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
69ಆರ್. ಕಲ್ಪನಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ257722353992231241421 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
70ಎಂ.ಕೆ. ಜರಳಿಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ4079222693752861635513 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
71ಹೆಚ್.ಕೆ. ರವಿಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 405922353978 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
   ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ    
72ಲಕ್ಷ ್ಮಣ. ಎನ್ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ418922353960 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
7ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು ಎಲ್.ಎಸ್.ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1503122353918 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
74ಎಂ.ಕೆ. ಭರ್ಮ ರಾಜಪ್ಪಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2477322353920 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 416 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
75ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ22689341268756 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 341 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
76ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ್ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ467922256971 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
77ಎಸ್.ಪಿ. ಪಾಟೀಲಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ259822254393 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 241 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
78ಕೆ. ಬಿರೇಶ್ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ221322353962 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 125 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
79ರಫೀ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳೀಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ219022353142 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ752 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
80ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ38832225631723149775ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
81ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಾಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ31922238379323415915ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 151ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
82ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ319022250220 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
83ಸಿ.ಬಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316222252977 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಬಿ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
84ಪಿ.ಎನ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ316122257696 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
85ಎಂ. ಮಂಜುಳಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ3158  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 127ಎ ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
86ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ382222353101 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 148 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ
87ಕೆ.ಬಿ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ30122235314025396761ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 158ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
88ಸಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ39992235432028390728ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
89ಕೆ.ಸಿ. ಪ್ರಭುಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ387522341898 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ158ಎ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
90ಬಿ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)39702234189823227001ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 124 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
91ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ234522359562 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಹೆಸರುಪದನಾಮಇಮೇಲ್ಆಂತರಿಕಕಚೇರಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ವಿಳಾಸಇಲಾಖೆ
ಶೈಲಜಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 3159  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360ಬಿ ನೆಲ, 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಭು ಶಂಕರ್ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)  22252899 / 22037207 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿ. ರಮೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  341922256350 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 
 (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)      
ಆರ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3852  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
        
 (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ-2)      
ಸುಧಾ ಜಿ.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ) 392922251255 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 312A 
ಕೆ.ಎಸ್. ರೋಹಿಣಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 32332225612922256129ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 360 
ಉಷಾ ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ) 2403  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಕೆ. ರವೀಂದ್ರಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಪಾಸಣೆ) 2378  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಜಿ. ಪಾರಿಜಾತಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2672  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 Aಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
 (ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ-2)      
ಸುಜಾತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ತರಬೇತಿ) 2655  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 610ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
ಅನಂತ ಎನ್. ಕಾಸ್ಕರ್ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 34622225768622257686ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4144  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21 11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3173  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಆರ್. ಕಲಾವತಿಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 3172  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಎನ್. ರಾಧಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 3174  20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ,ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 26332235395322259109ನೆಲ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (ಇ) ಆಡಳಿತ)
ಕೆ. ಮಥಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2899  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 613 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ (ಮಿಷನ್)
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಚುನಾವಣೆಗಳು)  2224201328611239ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಬಿ.ವಿ. ಲಕ್ಸ್ಮಿಶ್ವರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2  22242039 ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ 1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ) 3210  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 201 E 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಹಂತ,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ವಿ. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-2 ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 3459  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306ಎ 
ಹೇಮಲತ ಸಿ.ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-6) 33529481904084 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-1) 33129880956362 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಬಿ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಸುವರ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1) 31359448368343 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ 
ಉಮಾ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2) 34029343352577 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 202ಎ 
ಶಶಿಧರ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು) 3392  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಬಕಾರಿ)      
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಶ) 3518  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249ಸಿ 
ಹೆಚ್.ಎ. ಶೋಭಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ) 32439980417289 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 257 
ಪಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ) 31609483425046 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 368 
ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ. (ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಕೋಶ) 20109900446082 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 452ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಪಿ.ಎಂ.ಯು), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಹಲಕುರ್ಕಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22262075 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, 49, ಖನಿಜ ಭವನ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ,ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
ಮುರಳೀಧರನ್ಸಹಾಯಕ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು-6) 3343  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಜೆ. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2863  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 616ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸಿ.ಟಿ. ನಿರ್ಮಲಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2893  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 617ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ವೀಣಾ ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2882  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 620ಇಂಧನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ದಿನೇಶ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28819988629718 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 621ಸಹಕಾರ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ. ಜಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28788892445005 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ನಿಸಾರ್ ಹುಸೇನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28779880033484 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 623ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ,
ಉಮಾವತಿ.ಕೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 28879916996185 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 624ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2886  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಕಂದಾಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2618  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 625ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೇರಿ ವೇಲಾಂಗನಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22392216 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, 5ನೇ ದ್ವಾರ, 5ನೇ ಹಂತ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಜೋಶಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3395  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವೆಚ್ಚ) 35007259106272 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 234 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎ. ವಿಜಯಕುಮಾರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 32949243417806 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಆರ್. ಶೋಭಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 220ಬಿ ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಲತಾ ಎಸ್.ಎನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಪರಾಧಗಳು) 3371  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 224 ನೆಲ, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4207  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 41309845333904 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2 4063  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗನಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ) 2215  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2584  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.) 2737  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಅಹಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಾ.ಪಂ) 2295  3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಮಹಾಂತೇ ಗೌಡ ಎಸ್. ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1) 2531  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 537 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಇ. ಚನ್ನಬಸವರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2078  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 524 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್.ಎಲ್. ಚಿನ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾದೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ) 2216  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 530 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪುಷ್ಪ ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ) 2271  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 552 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 1) 2332  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 515 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ವಸಂತಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 3 ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 2201  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತ ಹಂದಿಗೋಳಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 1 ಮತ್ತು 3) 2377  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 553 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾದೇವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ-2) 2084  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಾಪನ) 2569  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 503 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮುಜರಾಯಿ) 2511  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 536 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ) 2691  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 529 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಸವರಾಜು ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) 2805  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 324 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ) 2004  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಿ /ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್.) 2389  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 520 3, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮಹಡಿಗಳು, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2346  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) 2554  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) 2400  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2441  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್. ವಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) 2900  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಎಂ.ಎ. ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2) 2538  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 761 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಮನೋರಮ ಡಿ.ಸಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2338  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ) 2385  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 632 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
ಉಮಾ ವರದಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4388  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಅನ್ವರ್ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ -1) 4362  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 132 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ) 4370  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 129 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಜೆ. ಶೀಲಾಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ) 4611  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು) 4319  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರಭುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ ತನಿಖಾ ಕೋಶ) 5259  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 121ಎ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 2649  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಇಂದಿರಾಂಬ ಬಿ.ಎ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 2486  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 707 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹ. ತಳವಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2476  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 504 5, 6, 7ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಏಕೇಶ್ ಬಾಬುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 5121  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 423 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಗದೀಶರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 5100  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-1) 5162  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವೀಣಾ.ಎಸ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-2) 5163  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು) 5164  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 428 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 5104  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 440 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5172  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 431 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 45359448514884 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇರಾ) 52109481452121 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 211 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪಿ.ಆರ್. ತಾರಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5113  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 330 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4867  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾವಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಸಿ) 4870  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 327 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಂದರುಗಳು) 4913  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ) 4905  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) 4879  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 326 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ) 4738  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 310 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 4788  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4732  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 313 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀಹರಿ ಎಸ್.ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1) 4729  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3) 475926696344 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5) 4803  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 4546  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) 4712  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 219 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ನಾರಾಯಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 48222235311422581256ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 216 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಯ. ಶಿವಶಂಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 4306  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಸಿ. ಮಂಚೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-3/ವಿಚಾರಣೆಗಳು) 42749481194520 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 116 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ) 4288  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 110 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ. ಕಮಲಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 42929481472206 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 113 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ಬಾಗಲವಾಡೆಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 2636  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಮುರಳಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 2613  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 607 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವೈ.ಎಸ್. ದಳವಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3    ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ಹಂತ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಮಹದೇವ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 2226  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 422 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಬಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇಷ್ಮೆ) 4386  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 128 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಟಿ. ಹನುಮಂತೇಗೌಡಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ) 481723389695 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ರಷ್ಮಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪೋಳ್ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ) 4812  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 401 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಉಮಾಪತಿ ಕೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 2349  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 437 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ) 2255  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ಮೀರಾ ಬಾಯಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ) 2275  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 704 4 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ರತ್ನಮ್ಮ ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ) 2431  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 622 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಸೇವೆಗಳು-2) 2315  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 619 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಸೆಂತಮರೈಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2479  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4594  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4592  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4599  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಎನ್. ಕಲಾವತಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 4917  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಆರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4598  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 229 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಕ್ರಂ ಭಾಷಾಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4474  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆ
ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್. ನಾಯಕ್ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 1 2931988641435 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಯಲಕ್ಷಿ ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 2 22409663417282 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಹೆಚ್. ಅನಸೂಯಮ್ಮಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ) 40492339087523390875ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಮಾಲತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಸ್ಕøತಿ) 4045  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ. ವಿಜಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 4042  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಯತಿರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4027  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 15 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಎ.ಎನ್. ರಾಧಾಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 5021  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಜುಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 4985  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ರಮಣಿಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-5 ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಸೇವೆಗಳು 5022  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 411 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಈರಣ್ಣಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 24159448760539 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 343 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 2 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇಂಧನ) 4674  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
ಸತ್ಯವತಿ ಎಂ.ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2292  1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಸೌಭಾಗ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 2623  122 3 ನೇ ಮಹಡಿ, 4 ನೇ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 1 ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿ
ಎಂ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22370682 9 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 399422250325 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311222251130 148ಡಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 341422250321 149ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಶಾಮಲಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 311422354667 268 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಸ್ತೂರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 388622252676 34ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 315522250322 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 390022250324 127ಎ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಂದೀಪ್ ವಿ. ಬೆಟ್‍ಸೂರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 343022250324 149ಜಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬುದ್ಧಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 312022250350 149ಬಿ 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3351  146 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಪುಟ್ಟ ಓಬಳರೆಡ್ಡಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3430  149 34 ನೆಲ, 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಶಿವರಾಮಚಾರಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ  2235957022359554 ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  22250451  ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಡ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತ 227ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3785222549169901783666227 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಎನ್. ಜಯಂತಿಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3656220336569900702209162ಡಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ. ಶಂಕರ್ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3817220338179448521331216 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅಜಿತ್ ಮುರುಗುಂಡೆಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭಾಷಾಂತರ) 34172225913625710013216ಬಿ ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಚಿವಾಲಯ
ಕ್ರ.ಸಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ  
1 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು comr.sw@gmail.com   22253783 22353757 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
2 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ  ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ನಿರ್ದೇಶಕರು stwelfare@gmail.com   22261787 / 22231599    ನಂ 34,1ನೇ ಮಹಡಿ,ಲೋಟಸ್‌ ಟವರ್ಸ್‌‌, ರೇಸ್‌ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
3 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು edkreis@rediffmail.com   22283366 / 22204466   ನಂ:08, ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿ 01,7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
4 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹೇಶ್‌  ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು swd.petc2011@gmail.com   2220778   ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
5 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪರಶುರಾಮ ಶಿನ್ನಾಳಕರ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು mdadcl2011@gmail.com   22868870   9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
6 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹನುಮನರಸಯ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  mdkmvstdc@gmail.com   22250018‌ 22250051 ನಂ.10, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿ ಭವನ, ಜಸ್ಮದೇವಿ ಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
7 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಶಿವಶಂಕರ್‌ ನಾಯ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ktdclit@gmail.com   22285561/22285565   ನಂ.6, ಜಿ.ಟಿ.ಆರ್.‌ ಗೋಪುರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಾರ್ಕ್‌ ರೋಡ್‌, ಟಸ್ಕರ್‌ ಟೌನ್‌, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
8 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಾಯಾವತಿ ಗಲಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.kbdc@gmail.com   23198122 23198133 ನಂ: 177, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ವೆಷ್ಟ ಆಫ್‌ ಕಾರ್ಡ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.
9 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪಿ.ನಾಗೇಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು     22240446 22240445 ನಂ: 05, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ  ರಮಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ksskcb@gmail.com   22240466   ಸೌತ್‌ ವಿಂಗ್‌, ನೆಲಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಮಿಷನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿಜಾಂಭವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು            
12 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಯು.ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ crcbng@yahoo.co.in   29556626   ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
13 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಹೆಚ್.ನಟರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು lidkar2018@gmail.com   22238726   ನಂ:17, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.  
14 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಯೋಗ ಶಿವರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ karnatakastatecomscst@yahoo.in   22249704   ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೈಟಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುರಾಧ ಪಟೇಲ್‌  ನಿರ್ದೇಶಕರು ambedkarbhavana@gmail.com   22204821   ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.‌ ಅಂಬೇದ್ಕರ್‌ ಭವನ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
16 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಲಿಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇ಼ಶಕರು adgpcre@ksp.gov.in   22258949   ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ,ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ನಂ:01, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಟಿ.ಇ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿ.ಟಿ.ಬಸವಣ್ಣಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು trimysore@gmail.com   0821-2560275   ನಂ:1540, ಅನಿಕೇತನ ರೋಡ್‌, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು.  
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                  
19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ                  
20 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ‍್ರೀಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ,​​ ​​ಆಯುಕ್ತರು, cto.karbng@nic.in   22262935 22263595 ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-1, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009.  
21 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಖಜಾನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ​​ಆಯುಕ್ತರು, commr-​​treasury@karnataka.gov.in    22867700 / 22860142   ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ, ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್,​​ ಡಾ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001  
22 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಯಶವಂತ.ವಿ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ ​​ಆಯುಕ್ತರು, excise@karnataka.gov.in     22220302 22240254 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
23 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು directorkgid17@gmail.com   22861438   ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ದಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560001.
24 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಪಿಂಚಣಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಸ್ತಿ ಋಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಜ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ​​ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddadmin.psalm@karnataka.gov.in   22862785/22862992 22862785 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ,ಒಂದನೇ ಅಂತಸ್ತು,  ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001
25 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಕಂದಾರಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ), controllerstateaccounts@yahoo.com    22214817 2126500 3ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027
26 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಡಾ|| ಏಕ್‌ ರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು info@ksfc.in   22263322 22250126 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಪ್.ಸಿ ಭವನ, #1/1 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052  
27 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ|| ಪಿ.ಸಿ. ಜಾಫರ್.ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು hr_admin@ksbcl.com   22483640   4ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ,ಕಟ್ಟಡ,ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಶಾಂತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 027  
28 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಜಿತ ಕುಮಾರ ಚೌದರಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು director@fpibangalore.gov.in     26971000 26971010 ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,ಕೆಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ.ಬೆಂಗಳೂರು – ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560060
29 ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜು.ವೈ.ಬಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ secy-kic@karnataka.gov.in   080-22371959   ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ,  
30 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಡಾ. ಸಿ.ಹೆಚ್‌.ವಸುಂಧರಾದೇವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು des_dir@nic.in   080-22253758 - 7ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
31 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಜಿ.ಎ. ಸಿ.ಇ.ಒ. ceokea@karnataka.gov.in   080-22032561   7ನೇ ಮಹಡಿ, 3ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
32 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಡಾ||ವಿ.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಮನೋಹರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಸಿ.ಇ.ಒ. pscet.bangalore@gmail.com   080-25189100   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
33 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು skilldev.2017@gmail.com       ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
34 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು kvt.iti@gmail.com   080-22450222   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
35 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ಬಹು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೊಟೈಟಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.‌ ರಘುಪತಿ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು bs-raghupathy@hotmail.com   080-29649797   ಕೌಶಲ್ಯ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬನ್ನೇರು ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29  
36 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಐಆರ್‌ಎಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.gttc@gmail.com   080-23152262   ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕ ಹೊಸಹತು, ಬೆಂಗಳೂರು-560010  
37 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ,(ಡೇ-ನಲ್ಮ್) ಶ್ರೀಮತಿ ಆರುಂದತಿ ಭಾಆಸೇ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು daynulm@gmail.com   080-25599993   ನಂ.11, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:305, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್‌, ಛೇಂಬರ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
38 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಡಾಕ್) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್.‌ ಗೋಟೂರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, dircedok@gmail.com   08362486836/2486694   ಧಾರವಾಡ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ-580011  
39 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, (ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಎಲ್‍ಪಿಎಸ್) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ ಗೌಡ ಭಾಆಸೇ ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು nrlmkarnataka@gmail.com   080-2356421   ನಂ.55, ಅಭಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಬೀದಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
40 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆಯುಕ್ತರು bcdbng@kar.nic.in   080-22374836   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
41 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಜಿ ಜಗದೀಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು md.dbcdc@gmail.com   080-22374832
 080-22374834
  ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
42 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ಸಿ.ಕೆ ಜಗದೀಶ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdvishwakarma 2015@gmail.com   080-22374848   ನಂ.16/ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052
43 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ದೀಪಶ್ರೀ ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkacdc@karnataka.gov.in   080-22868888   21ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿವಿ ಗೋಪುರ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-01  
44 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು labour.commissioner42@gmail.com   29753078   ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
45 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ), directorfbish@gmail.com   29753051   ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.
46 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಡಾ|| ಮನೋರಂಜಿನಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು dir-esi@karnataka.gov.in   23324216   ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560010.  
47 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ  ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಆಯುಕ್ತರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
48 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,  ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
49 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಜನರಲ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,  ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dyesdept@gmail.com   080-22215601 080-22215602 ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕೇಂದ್ರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  
50 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಿಮತಿ.ನೀಲಮಣಿ ಎನ್ ರಾಜು, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು dg-police@karnataka.gov.in   080-22211803 080-22212164 ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ, ನಂ.2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560001   
51 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್.ಮೇಘರಿಖ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು prison-kar@gov.in   080-22267169 080-22267290  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.4, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  
52 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ  ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ  ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು hgcdhqrsban@gmail.com   080-2553234 080-25576853 ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೌ ರರಕ್ಷಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042  
53 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು  ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು fireksfcs@gmail.com   080-25570733 080--22971512 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಣ್ಣಾಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560042
54 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ  ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರವಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ  ನಿರ್ದೇಶಕರು dirdswrblr@gmail.com   080-25589459   ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ , ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು-560025
55 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ  ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು directorofprosecutions@gmail.com   080-22213856 080-22213910 ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಭಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಬೆಂಗಳೂರು-560009
56 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ)  ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು md@ksphc.org   080-25584102 080-22942219 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ (ನಿ) ,ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025
57 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕಾನೂನು ಮಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಶಮ್ಲಾ ಇಕ್ಬಾಲ್‌  ಆಯುುಕ್ತರು com.fcs-ka@nic.in   080-22262187 080-22267205 ನಂ.8, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
58 ಆಹಾರ  ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ. ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್‌  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdkfcsc123@yahoo.com   080-22260932 080-22096688 ನಂ.16/1 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬೆಡ್‌ ಏರಿಯಾ ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು  
59 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ  ವಿ.ಪಾತರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಕರು clm-lm-ka@nic.in   080-22253500 080-22370318 ನಂ.1,ಆಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
60 ಆಹಾರ ಇಲಖೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾ್ಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ  ಎನ್.ರಾಜು ರಿಜಿಸ್ರ್ಟಾರ್ ‌karscdrc@kar.nic.in   080-22355065 080-22262867 ಬಸವಭವನ,ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು  
61 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಾ.ವಿ.ರಾಮ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮನೋಹರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು mdrgrh@gmail.com   080-23118888 080-22247313 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಬೆಂಗಳೂರು  
62 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್.‌ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಯುಕ್ತರು ksdb.ho@gmail.com   080-23460085 080-23567060 ನಂ.55, ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ಮರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560020  
63 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ  ಡಿ.ಎಸ್‌ ರಮೇಶ್ ಆಯುಕ್ತರು commissionerkhb@gmail.com   080-22213592 080-22240976 ಕಾವೇರಿಭವನ , 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-009  
64 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ rerakar.secy@gmail.com   800-22249798 080-22249799 #114, 2ನೇ ಮಹಡಿ ,ಸಿಲ್ವರ್‌ ಜೂಬಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಎಸೈ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಿಶನ್‌ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560027
ಕ್ರ. ಸಂ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ವಿಳಾಸ
1 ಕ್ಯಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354-235091 deo.bagalkot@gmail.com ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103
2 ಜಿ.ಎನ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 080-22211292 dcurban@kar.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009
3 ರವೀಂದ್ರ ಪಿ.ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 080-22867221 deo.bangalorer@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -560001
4 ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ 0831-2407273 deo.belgaum@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590001
5 ಎಸ್. ಎಸ್. ನಕುಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392-267300 nakul.ss@ias.nic.in ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583101.
6 ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಮಹಾದೇವ್ ಬೀದರ್ 08482-225409 deo.bidar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ -585401
7 ಪಾಟೀಲ್ ಯಲಾಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ವಿಜಯಪುರ 8352-250021 deo.bijapur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101
8 ಡಾ. ಎಂ. ಆರ್. ರವಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226-223170 deo.cnagar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313
9 ಆರ್.ಲತಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156-277001 deo.ckbpur@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562101
10 ಡಾ|| ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 8262-230401 bagadi.gautham@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102
11 ವಿನೋತ್ ಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194-222811 deo.chitradurga@gmail.com ಓಬವ್ವ ಸರ್ಕಲ್, ಮಣಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, - 577501
12 ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಿಳಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ 08192-234640 deo.davanagere@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006
13 ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಂ.. ದೀಪಾ ಧಾರವಾಡ 0836-2233888 deepa.m@ias.nic.in ವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001
14 ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 0824-2220588 dc.mnglr@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -575001
15 ಎಂ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ಗದಗ 08372-237300 deo.gadag@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ - 582103
16 ಬಿ.ಶರತ್ ಕಲಬುರಗಿ 08472-278601 deo.gulbarga@gmail.com
  dcoglb@gmail.com
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ
17 ಆರ್. ಗಿರೀಶ್ ಹಾಸನ 08172-267345 deo.hassan@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201
18 ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ ಹಾವೇರಿ 08375-249044 deo.haveri@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 581110
19 ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ ಕೊಡಗು 8272225500 dckodagu@nic.in ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201
20 ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಲಾರ 08152-222001 deo.kolar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101
21 ಪಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಪ್ಪಳ 08539 220844 deo.koppal@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ - 583231
22 ಡಾ|| ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಂಡ್ಯ 08232-224600 venkatesh.mv@ias.nic.in ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401
23 ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಮೈಸೂರು 0821-2422302 dcmys-ka@nic.in ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001
24 ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್  ರಾಯಚೂರು 8532229011 venkatesh.kr@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು - 584 101
25 ಅರ್ಚನ ರಾಮನಗರ  080-27-273777 deo.ramanagara@gmail.com ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159
26 ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182-271101 deo.shimoga@gmail.com ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201
27 ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತುಮಕೂರು 08162-272480 rakeshkumar.k@ias.nic.in ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-572 101
28 ಜಿ.ಜಗದೀಶ್ ಉಡುಪಿ 0820-2574925 deo.udupi@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104
29 ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 8382-226303 dckarwar@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301
30 ಎಸ್.ಎಸ್ . ನಕುಲ್ ಯಾದ್ಗಿರ್ 08473-253700 dcydg123@gmail.com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ceobngu@kar.nic.in 080- 26710580 26710510 94808-52000
2 ಎನ್.ಎಂ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ceo_zp_brur@nic.in 080- 22260796 22261079 94808-53000
3 ಗಂಗು ಬಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಮನಕರ್ (ಐಎಎಸ್) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ceo.zp.karbgk@nic.in 08354- 235576 235562 94808-51000
4 ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್) ಬೆಳಗಾವಿ ceo_zp_bgm@nic.in 0831- 2407201 2429662 94808-54000
5 ನಿತೇಶ್ ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ceo_zp_bly@nic.in 08392- 2267300 2267200 94808-55000
6 ಘ್ಯನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಬೀದರ್ ceobidar-ka@nic.in 08482- 233133 233109 94808-56000
7 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ವಿಜಯಪುರ ceo_zp_bjp@nic.in 08352- 2276378 276983 94808-57000
8 ಬೋಯರ್ ಹರ್ಷಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ceochanagar@gmail.com 08226- 224013 224014 94808-58000
9 ಎಸ್.ಅಶ್ವತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ceo_zo_chk@nic.in 08262- 220140 220094 94808-60000
10 ಬಿ. ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ceo-ckbpur-ka@nic.in 08156- 277011 277011 94808-59000
11 ಸಿ. ಸತ್ಯಬಾಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ceo_zp_ctd@nic.in 08194- 223061 222516 94808-61000
12 ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್. (ಐಎಎಸ್) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ceozpmlr@kar.nic.in 0824- 2220578 2220538 94808-62000
13 ಪದ್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ceo-zp-kada@nic.in 08192- 261485 261865 94808-63000
14 ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ (ಐಎಎಸ್) ಧಾರವಾಡ ceo.dwd@gmail.com 0836- 2447542 2747700 94808-64000
15 ಆನಂದ್ ಕೆ ಗದಗ ceozp.gadag@gmail.com 08372- 234375 230211 94808-65000
16 ಡಾ.ರಾಜಾ. ಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ceogulbarga@gmail.com 08472- 278666 278603 94808-66000
17 ಪರಮೇಶ್ ಹಾಸನ  ceo_zp_hsn@nic.in 08172- 267534 267401 94808-67000
18 ರಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  ಹಾವೇರಿ  ceo_zp_hvr@nic.in 08375- 249031 249037 94808-68000
19 ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ (ಐಎಎಸ್)(ಪ್ರ) ಕೊಡಗು ceokodagu@kar.nic.in 08272- 221393 228905 94808-69000
20 ದರ್ಶನ್ ಕೋಲಾರ ceozpklr@yahoo.com 08152- 240649 240614 94808-70000
21 ರಘುನಣದನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಪ್ಫಳ ceo_zp_kpl@nic.in 08539- 220002 220040 94808-71000
22 ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ(ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್) ಮಂಡ್ಯ ceomandya@yahoo.com 08232- 224004 225060 94808-72000
23 ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ (ಐಎಎಸ್) ಮೈಸೂರು ceo_zp_mys@nic.in 0821- 2330316 2330166 94808-73000
24 ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಯಚೂರು ceo_zp_rch@nic.in 08532- 228448 227142 94808-74000
25 ಶಿಲ್ಪ ಶರ್ಮಾ ಯಾದ್ಗಿರಿ ceo-yadgir@gmail.com 8473 253750 253756 94808-79500
26 ಎಂ. ರೋಷನ್ (ಐಎಎಸ್) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ceo_zp_kwr@nic.in 8382 226560 226470 94808-79000
27 ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತುಮಕೂರು ceo_zp_tmk@nic.in 816 2272898 2274161 94808-77000
28 ಜಯವೈಭಾವ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ರಾಮನಗರ ceormnr@yahoo.in 080 27276720 7276711 94808-75000
29 ಪ್ರೀತಿ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಉಡುಪಿ ceo_zp_udupi@nic.in 820 2574938 2574880 94808-78000
30 ವೈಶಾಲಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ceo-zp-shimoga@nicin 8182 223770 222233 94808-76000
ನಗರ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕಚೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್
ವಿಳಾಸ
ಬೆಂಗಳೂರು 080 22942222/ 22943322 compolbcp@ksp.gov.in ನಂ.1 , ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೈಸೂರು 821 2418139/2418339 mysorecitypolice@gmail.com ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ನಂದರ್ಬಾದ್,ಲೋಕರಂಜನ್ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 570010
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 836 2233500 ccrhdc@gmail.com ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580025
ಮಂಗಳೂರು 824 2220801 compolmgc@ksp.gov.in ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು - 575001, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ
ಬೆಳಗಾವಿ 831 2405233/2405255 dcbgc@ksp.gov.in ಓಲ್ಡ್ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ,ಬೆಳಗಾವಿ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ STD ಕೋಡ್ ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ರವಿ ಡಿ ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 80 22264350 22942250 spbng@ksp.gov.in
2 ಲೋಕೇಶ್‌ ಭರಮಪ್ಪ ಜಗಲಾಸರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 08354- 235077 235077 spbgk@ksp.gov.in
3 ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ನಿಂಬರಗಿ  ಬೆಳಗಾವಿ 0831- 2405204 2405231 spbgm@ksp.gov.in
4 ಸಿ.ಕೆ. ಬಾಬಾ ಬಳ್ಳಾರಿ 08392- 258400 258102 spblr@ksp.gov.in
5 ಟಿ.ಶ್ರೀಧರ್ ಬೀದರ್ 08482- 226700 226704 spbdr@ksp.gov.in
6 ನಿಕಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಅಮ್ರಿತ್‌ ವಿಜಯಪುರ 08352- 250152 250844 spbjp@ksp.gov.in
7 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 08226- 222243 222383 spchn@ksp.gov.in
8 ಹರೀಶ್‌ ಪಾಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 08262- 230403 230540 spckm@ksp.gov.in
9 ಅಭಿನವ ಖಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 08156- 262000 272800 spcbpura@ksp.gov.in
10 ಎಸ್‌.ಗಿರೀಶ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 08194- 222781 222781 spcta@ksp.gov.in
11 ಬಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 08242- 220503 220500 spmaq@ksp.gov.in
12 ಹನುಮಂತರಾಯ  ದಾವಣಗೆರೆ 08192- 253400 253400 spdvg@ksp.gov.in
13 ವರ್ತಿಕ ಕಟಿಯಾರ್‌ ಧಾರವಾಡ 08362- 233200 233201 spdwd@ksp.gov.in
14 ಯತೀಶ್‌ ಎನ್‌ ಗದಗ 08372- 236260 238300 spgdg@ksp.gov.in
15 ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್‌ ಕಲಬುರ್ಗಿ 08472- 263602 263604 spgba@ksp.gov.in
16 ಡಾ. ರಾಮ್‌ ನಿವಾಸ್‌ ಸೆಪಟ್ ಹಾಸನ 08172- 268410 268845 sphsn@ksp.gov.in
17 ಕೆ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು ಹಾವೇರಿ 08375- 232800 232147 sphvr@ksp.gov.in
18 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸುಜೀತ ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್. 08153- 274291 274291 spkgf@ksp.gov.in
19 ಡಾ. ಸುಮನ್‌ ಡಿ.ಪೆನ್ನೇಕರ್‌ ಕೊಡಗು 08272- 229000 228330 spmcr@ksp.gov.in
20 ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ರೆಡ್ಡಿ  ಕೋಲಾರ 08152- 243060 243066 spklr@ksp.gov.in
21 ಜಿ.ಸಂಗೀತ ಕೊಪ್ಪಳ 08539- 230111 230222 spkpl@ksp.gov.in
22 ಕೆ.ಪರಶುರಾಮ ಮಂಡ್ಯ 08232- 224500 224888 spmdy@ksp.gov.in
23 ಸಿ.ಬಿ.ರಷ್ಯಂತ್‌ ಮೈಸೂರು 0821- 2520040 2444800 spmys@ksp.gov.in
24 ಡಾ.ಸಿ.ಬಿ.ವೇದಮೂರ್ತಿ ರಾಯಚೂರು 08532- 235001 235635 sprcr@ksp.gov.in
25 ಡಾ. ಅನೂಪ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮನಗರ 080- 27273700 7271100 sprmn@ksp.gov.in
26 ಕೆ.ಎಮ್.ಶಾಂತರಾಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ 08182- 261400 261400 spshi@ksp.gov.in
27 ಡಾ. ಕೋನ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಕೂರು 0816- 2272451 2278000 sptkr@ksp.gov.in
28 ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ದೇವರಾಜ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 08382- 226233 226550 spkwr@ksp.gov.in
29 ಎನ್‌.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಉಡುಪಿ 0820- 2534777 2526709 spudp@ksp.gov.in
30 ಸೋನಾವಾನೆ ರಿಷಿಕೇಶ್‌ ಭಗವಾನ್ ಯಾದಗಿರಿ 08473- 253730 253736 spydr@ksp.gov.in

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಲ ಯೋಜನೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ