ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ವಿಳಾಸ

1   ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ  pdsdc[at]karnataka[dot]gov[dot]in    080

22371090

22340060

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೧

2  ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಂಯುಕ್ತ ತಂಡ  pmct[at]karnataka[dot]gov[dot]in  080

22371090

22340060

ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 102, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೦೧

 

Technology Domain Escalation Matrix for KSDC Issues      
Primary Support Secondary Support Management Escalation First Level Escalation
Database - Oracle ksdchelpdesk[at]karnataka[dot]gov[dot]in
(080-22373842)
Sounak Nandi  /  Vivek .A
dbsupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Ramesh B.N
ksdcpm[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Sridhar G
dbsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Server Administration Prathap Kumar H.S / Vinoth M
serversupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Manjunath V
opsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Database - SQL Vivek.A / Sounak Nandi
dbsupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Sridhar G
dbsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Backup Adminstration Sounak Nandi
backupsupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Manjunath V
opsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Storage Adminstration Mukesh
storagesupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Manjunath V
opsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
EMS Adminstration Komala Nandayan
emssupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Niranjan Pabbathi
emsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Network & Securtiy Ravichandra
networksupport[at]karnataka[dot]gov[dot]insecuritysupport[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Manjunath B.S
secct[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Service Management Ramesh B.N
ksdcpm@karnataka.gov.in / ksdcops[at]karnataka[dot]gov[dot]in
Manjunath V
opsct[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-05-2019 01:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin