ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದೃಢೀಕರಣ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನಿಯಮಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

30 Jun 2019 10.3 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

05 Apr 2019 577 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೀಸ್ 

02 Apr 2019  83.4 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

07 Feb 2019 536 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

AUA/KUA,ASA ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

28 Feb 2019 8 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

01 Nov 2018 289 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

Gemalto ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ತೊಂದರೆಗಳು

18 Dec 2018 666 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

Gemalto ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ತೊಂದರೆಗಳು

17 Oct 2018 189 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

30 Aug 2018 177 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಳವಡಿಕೆ

17 Aug 2018 528 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

29 Jun 2018 255 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಜಾಗತಿಕ AUA ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ AUA ಗಳ ಹಂಗಾಮಿ ವರ್ಗೀಕರಣ

29 Jun 2018 228 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ

 19 Jun 2018  528 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

04 Jun 2018 168 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಜಾಗತಿಕ AUA ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ AUA ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

16 May 2018 169 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಧಾರ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು - ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

 

01 May 2018 171 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

AUA / KUA ಮತ್ತು ASA ಒಪ್ಪಂದ v4.0 ಜೊತೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಫೆಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದೊಂದಿಗೆ

 

 15 Jan 2018 332 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಫೇಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಳವಡಿಕೆ

 15 Jan 2018  286 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು - ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ, ಯುಐಡಿ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಕೆವೈಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ

 

 10 Jan 2018  252KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಧಾರ್ ವನ್ನು ಸೇವಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುತ್ತೋಲೆ

09 Jul 2018 1.17 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು  

01 Dec 2017 25.5 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು.

30 Nov 2017 42.4 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು  

27 Nov 2017 40.8 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನಿವಾಸಿಗಳ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

 27 Nov 2017  29.70 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ.

06 Oct 2017 31.13 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

AUA, KUA ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-AUA ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಧಾರ್ ಮೂಲದ ಅನ್ವಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

27 Sep 2017 47.97 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಐಡಿ 
 06 Oct 2017    

ಉಪ AUA ನೇಮಕ.

06 Jul 2017 161 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಯುಐಡಿಎಐ ಎರಡು ವಿಧದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (AUA / KUA).

22 Jun 2017 259 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ.

09 Jun 2017 236 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

idib ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಬಳಕೆದಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

31 May 2017 439 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
AUA ಗಳು, ASA ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ STQC ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಧನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು
 24 May 2017  514 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
STQC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.
22 May 2017 280 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 8 (1).

16 May 2017 87.55 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.
28 Feb 2017 308 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಉಪ-AUA ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ AUA / KUA ಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ / ಇ-KYC ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು. 28 Feb 2017 448 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು.

25 Jan 2017 423 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಧಾರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ AUA, KUA ಮತ್ತು ಉಪ-AUAದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

26 Apr 2017 1 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ-ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ಮತ್ತು ಆಥಾರ್ ಆಕ್ಟ್ 2016 ರ ಅನುಸರಣೆ.

25 Mar 2017 189 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಆಕ್ಟ್ 2016 ರ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರ.

06 Apr 2017 351 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್,2000 ಮತ್ತು ಆಥಾರ್ ಆಕ್ಟ್,2016 ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಶನ್,ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ.
24 Apr 2017 282 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಆಧಾರ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್‌ಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿತರಣೆ,ಲಾಭದ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ) ಕಾಯ್ದೆ, 2016 ("ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ") ಉದ್ದೇಶಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಇತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು

15 Sep 2016 999 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ರಾಜ್ಯದ    ಎಲ್ಲಾ    ಇಲಾಖೆಗಳು     AUA    ಮತ್ತು    KUA    ಸೇವೆಗಳ    ಬಳಕೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,    ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು      -ಆಡಳಿತ       ಕೇಂದ್ರದಿಂದ      ಪಡೆಯುವ    ಕುರಿತು   ಸರ್ಕಾರಿ     ಆದೇಶ       ಸಂಖ್ಯೆDPAR 59 PRJ  2021  ಬೆಂಗಳೂರು,  ದಿನಾಂಕ02-08-2021  ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
02 Aug 2021   192 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
FIR  and  FMR  ಸಿಂಗಲ್  ಪಿಡ್   ಬ್ಲಾಕ್  ಇಂಪ್ಲೆಮೆಂಟೇಷನ್  ಇನ್  ಆಧಾರ್   ಬೇಸ್ಡ್  ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್   ಆಥೆಂಟಿಕೇಷನ್.
04 May 2022 1711 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-05-2022 04:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಹಬ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080