"ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ KSWAN ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಜಾಹೀರಾತು"