ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕಿ ಇಡಿಗಂಟು ವರದಿ

ಇಲಾಖೆ

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

 

 13,749,654

  13,496,944

    23,952,545

    23,946,144

    43,346,066

    67,167,718

       88,555,630

     914,508,533

    1,188,723,234

ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

 

623,000

      8,573,958

      8,766,965

    25,478,680

    52,729,648

     138,590,063

     390,903,292

       625,665,606

ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ

 

    1,220,000

    1,429,150

      5,961,026

      6,859,261

    59,624,996

  135,187,560

     188,831,251

     173,476,076

       572,589,320

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

 

 

21,026,020

    17,910,569

    13,165,339

    90,446,766

    98,474,511

     138,340,487

     124,517,896

       503,881,588

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ

 

 

 

3,174,659

      4,895,885

    44,021,870

    27,281,606

       59,407,749

     226,869,269

       365,651,038

ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

 44,204,963

     282,014,542

       326,219,505

ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ

 

294,500

    2,271,000

      9,842,000

      7,120,000

    23,015,000

    15,496,850

       39,931,250

     193,515,000

       291,485,600

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಮಿತಿ

 

341,000

    1,089,200

         663,825

         568,910

      3,087,073

      5,952,795

       18,401,467

     234,269,175

       264,373,44

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

 

 

 

1,245,175

    22,629,187

    23,901,949

    56,205,614

       40,006,788

     109,759,980

       253,748,693

ಬೆಸ್ಕಾಂ

 

 

41,000

      2,842,171

      2,285,322

    10,054,843

      8,768,742

       24,321,378

     186,910,764

       235,224,220

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 832,100

      1,580,166

      5,775,925

    10,866,465

       18,973,245

     189,705,084

       227,732,985

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

1,603,612

      2,725,661

    60,875,464

       20,212,540

       81,272,470

       166,689,747

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ

 

 

 2,671,640

      5,121,096

      7,447,031

      7,547,373

      9,278,441

       17,008,335

     117,513,553

       166,587,469

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ

 

 

 

 

15,000

         981,500

      3,097,275

       13,746,720

     136,686,230

       154,526,725

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 123,043

         794,860

         824,250

      2,132,050

       17,594,437

     112,409,987

       133,878,627

ಹೆಸ್ಕಾಂ

 

 

 

261,720

      5,703,788

      1,773,979

      3,279,917

       11,530,538

     107,243,524

       129,793,466

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ

 

 

 

 

 90,000

      1,268,300

      8,052,315

       30,905,415

       63,786,983

       104,103,013

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 200

 

 

2,621,969

      4,832,181

       28,434,206

       62,320,532

         98,209,088

ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 713,325

         986,075

      2,054,334

    14,610,606

       18,318,944

       47,337,973

         84,021,257

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 60,000

         678,900

      1,151,500

         165,000

    10,070,100

       45,799,350

       21,096,411

         79,021,261

ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 208,600

           74,600

       14,736,400

       63,277,200

         78,296,800

ಜೆಸ್ಕಾಂ

 

 

 

 3,317,022

      2,588,040

         648,597

      1,380,825

       12,436,318

       49,588,985

         69,959,787

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 634,000

         786,000

      1,846,000

      3,606,000

         7,192,000

       50,917,000

         64,981,000

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

5,204,886

      3,116,775

    13,715,396

      7,126,800

      5,025,980

       11,032,000

         9,301,500

         54,523,337

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

100,000

           45,000

      1,740,050

       32,001,880

       14,279,945

         48,166,875

ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು & ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 104,950

       15,850,000

       31,320,000

         47,274,950

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

10,000

           25,000

         350,000

         112,400

       26,052,500

       19,294,000

         45,843,900

ಆರೋಗ್ಯ & ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

 

 

25,150

           75,250

      1,228,005

      4,868,149

       16,107,332

       23,141,871

         45,445,757

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

194,200

      2,993,400

    13,239,100

       12,327,600

       12,716,623

         41,470,923

ಮಹಿಳೆ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

  2,000,000

         410,000

         940,000

      7,703,890

         9,500,530

       19,842,745

         40,397,165

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

 

 

 435,200

      2,004,000

 

 1,496,453

       15,152,375

       16,542,545

         35,630,573

ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 

 1,427,270

       14,320,750

       19,399,725

         35,147,745

ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

432,200

         170,000

      1,757,250

         625,000

       15,870,200

       15,306,825

         34,161,475

ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

1,168,250

      1,349,150

      3,108,205

         9,387,914

       16,389,075

         31,402,594

ಡ್ರಗ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ

 

 

 

100,000

 

 

190,550

       12,122,700

       18,900,320

         31,313,570

ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 

1,213,330

         4,396,696

       25,077,870

         30,687,896

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

 

 

 

554,000

      1,706,111

         427,931

      1,723,806

       19,109,001

         6,889,343

         30,410,192

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 725,000

         366,278

       25,559,065

         2,771,000

         29,421,343

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನಾ ಸೇವೆ

 

 

 

 

541,420

         200,000

         395,000

            205,000

       27,997,815

         29,339,235

ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ

2630000

       2,777,800

 

 

 

   8,000

         555,650

            730,160

       21,543,474

         28,245,084

ವಾಯುವ್ಯ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ

 

 

 1,500

         339,000

           27,000

           46,980

         115,990

              80,000

       25,096,329

         25,706,799

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 1,232,700

      5,105,730

         7,531,646

       11,829,700

         25,699,776

ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ

 

 

1,057,000

         452,350

         439,500

      1,305,700

      2,526,660

         2,400,525

       16,890,712

         25,072,447

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

251,010

         1,560,294

       22,654,989

         24,466,293

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

 

 

 

958,710

         334,400

      1,483,100

      2,144,680

         6,767,596

       11,559,769

         23,248,255

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

  535,420

         7,534,500

       14,897,000

         22,966,920

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

 

 

 

 

6,500

         987,450

      2,501,225

         2,992,245

       15,107,945

         21,595,365

ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ

 

65,000

       846,000

           57,000

           26,500

           53,000

         335,964

            897,979

       19,134,357

         21,415,800

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

 

 

744,115

         731,070

           17,200

         740,000

      2,332,868

         6,692,250

         9,563,000

         20,820,503

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

3,714,580

         819,011

      3,656,155

      4,499,330

         6,659,550

            181,500

         19,530,126

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

1,156,700

         8,036,185

       10,083,336

         19,276,221

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ & ಧರ್ಮದಾಯಗಳ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

81,500

      1,533,203

         4,233,158

       12,076,373

         17,924,234

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

4,210,500

       12,665,900

         16,876,400

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

 

 

 

 

 

 189,300

      1,094,531

         1,240,995

       14,162,061

         16,686,887

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

33,000

           85,000

         158,605

         390,988

            534,300

       14,759,150

         15,961,043

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

10000

 

5,000

           10,000

 

  506,000

      2,346,100

         1,890,000

       10,670,000

         15,437,100

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 40,500

         129,090

         2,733,067

       12,390,000

         15,292,657

ರಾಜ್ಯ ಪಾನೀಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

  1,652

         1,010,005

       14,079,000

         15,090,657

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ

 

 

 

 

 

 

204,400

         1,430,102

       13,152,140

         14,786,642

ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ & ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

350,000

         531,000

         236,000

         125,900

         3,106,500

       10,249,500

         14,598,900

ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ

 

 

 

 

178,520

           65,000

         535,020

         7,830,515

         5,464,378

         14,073,433

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

  3,110,000

       768,013

      1,577,650

         440,000

      2,232,914

         401,650

         1,295,000

         4,200,000

         14,025,227

ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

3,000,000

 

         9,962,600

              50,000

         13,012,600

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 5,550,000

         6,451,000

            370,000

         12,371,000

ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

 

 28,500

       11,828,154

         11,856,654

ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

11,300,875

         11,300,875

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು

 

  3,180,542

    1,055,000

         731,000

      1,355,000

      2,249,200

      1,879,300

            805,000

 

         11,255,042

ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

 

 

280,115

 

           50,000

         631,250

         162,516

         2,308,564

         7,397,210

         10,829,655

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

61,000

         570,117

         2,949,375

         6,702,250

         10,282,742

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

2,022,100

         4,438,000

         3,085,700

           9,545,800

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

341,100

         2,475,000

         6,497,000

           9,313,100

ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ

 

 

 

 

 

 64,050

         996,346

         1,833,000

         5,657,550

           8,550,94

ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

205,500

      5,901,025

         1,745,700

            375,000

           8,227,225

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 1,534,500

            484,750

         6,119,500

           8,138,750

ರಾಜ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 50,000

         130,000

         961,552

         1,220,005

         5,675,003

           8,036,560

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

 

 

 

 504,000

         354,480

         509,750

         4,470,406

         1,946,396

           7,785,032

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್

 

 

 

 

 

 

 200,550

         1,153,500

         6,215,000

           7,569,050

ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಘಾತ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

7,503,500

           7,503,500

 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ

 

 

 

 

 

 

147,850

         1,606,000

         5,554,000

           7,307,850

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ

 

 

 

 

 

5,100,000

      1,217,600

 

            960,000

           7,277,600

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

34,700

         240,800

      1,527,750

         1,831,250

         3,526,075

           7,160,575

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 

  35,000

         6,933,000

           6,968,000

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

 

 

 

   5,000

         408,482

         454,700

         2,057,661

         3,870,062

           6,795,905

ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

64,900

            180,000

         6,162,900

           6,407,800

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

1,764,450

            880,500

         2,786,125

           5,431,075

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

4,753,972

           4,753,972

ಅರಣ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

  44,050

              56,500

         4,648,300

           4,748,850

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 288,765

         336,730

         2,483,500

         1,585,400

           4,694,395

ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 32,000

           12,500

           77,400

         1,800,000

         2,702,000

           4,623,900

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

30,000

         210,000

 

         111,350

            790,000

         3,400,000

           4,541,350

ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 500

 

            575,000

         3,853,700

           4,429,200

ಗುಲ್ಪರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 119,600

         437,125

         743,820

         1,168,051

         1,806,775

           4,275,371

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ಸ್- ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 300,000

         250,000

         970,000

            570,000

         1,900,000

           3,990,000

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( / ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ)

 

 

 

 

 

 

 210,003

            160,000

         3,610,000

           3,980,003

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

87,300

         318,300

            644,000

         2,897,086

           3,946,686

ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 5,400

           51,150

            290,100

         3,542,218

           3,888,868

ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

50,000

 

           97,150

              50,000

         3,623,000

           3,820,150

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

  2,750

            585,000

         2,930,000

           3,517,750

ಮೇಘ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ & ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 

 

 

 

2,500

         116,500

         197,600

            557,550

         2,562,950

           3,437,100

ಸಿಆಸುಇ- ಕಾರ್ಯಕಾರಿ

 

 

 

 

 

 425,000

         293,100

         1,220,000

         1,446,000

           3,384,100

ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

 7,650

            912,000

         2,450,000

           3,369,650

ರಾಮನಗರ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 3,309,952

 

 

 

           3,309,952

ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 

 2,164,219

         1,060,685

           3,224,904

ನೆಫ್ರೋ-ಯೂರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

  20,000

            795,000

         2,406,750

           3,221,750

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪುರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 49,000

 

 

      1,403,100

            154,820

         1,591,300

           3,198,220

ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

193,000

         1,017,049

         1,965,000

           3,175,049

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವಿವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

164,000

         247,200

         438,692

            470,000

         1,784,000

           3,103,892

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 500

                500

             5,000

             3,500

         157,340

            795,500

         2,034,351

           2,996,691

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 380,000

         278,380

         1,589,750

            670,000

           2,918,130

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

331,000

           21,300

         218,850

            593,316

         1,739,282

           2,903,748

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಮೂಹ

 

 

 

 

 

152,050

         260,492

            435,750

         2,044,572

           2,892,864

ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

242,908

         200,000

            864,000

         1,527,500

           2,834,408

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಯಿಂಟ್ಸ್ & ವಾರ್ನಿಷಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 

 

 

 40,000

 

             9,000

           58,550

         1,077,000

         1,563,000

           2,747,550

ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 647,750

         421,210

            634,935

            890,796

           2,594,691

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 76,000

           69,063

         2,039,614

            213,500

           2,398,177

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

 

 

 

 

 

 

816,050

            998,945

            510,000

           2,324,995

ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

 

 

161,500

 

 

         200,000

             3,300

            960,000

         1,000,000

           2,324,800

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ BRTS ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (HDBRTS)

 

 

 

 

 

 

 595,000

            290,000

         1,350,000

           2,235,000

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 133,600

         507,651

            215,000

         1,263,000

           2,119,251

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

1,036,857

         1,072,900

 

           2,109,757

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 151,550

      1,302,500

              50,000

            499,600

           2,003,650

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

549,500

 

         220,000

            850,000

            300,000

           1,919,500

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

 900,000

            853,900

           1,753,900

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 

2,200

 

         1,629,700

           1,631,900

ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

  120,000

             9,350

         1,397,313

              90,362

           1,617,025

ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

  300,000

         300,000

      1,000,000

 

 

           1,600,000

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

 

 

 

 

 

 

 

 420,000

         1,149,300

           1,569,300

ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

  25,000

         1,500,000

 

           1,525,000

ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು

 

 

 

 

 

 

 259,380

            961,525

            155,000

           1,375,905

ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

 

 

  1,370,000

           1,370,000

ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

20,000

           58,000

         169,050

              25,000

         1,060,009

           1,332,059

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 816,000

         500,000

 

 

 

 

 

           1,316,000

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

 516,000

            800,000

           1,316,000

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ

 

 

 

 

 

 

 92,752

            730,000

            396,021

           1,218,773

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

  196,276

            265,000

            675,000

           1,136,276

ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

 1,050

            270,000

            864,500

           1,135,550

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ

 

 

 

 

 

 

 5,500

 

         1,120,000

           1,125,500

ತೊಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

 275,000

            305,000

            530,000

           1,110,000

ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 

 

1,092,600

           1,092,600

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ (/ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 32,125

           32,000

           62,710

              28,700

            927,975

           1,083,510

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

3,420

            424,985

            630,600

           1,059,005

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 181,700

         136,250

            276,304

            426,560

           1,020,814

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

   5,000

         300,000

 

             5,000

                1,000

            690,000

           1,001,000

ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

  871,750

 

            125,000

              996,750

ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 922,220

 

 

 

 

              922,220

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

400,000

           50,000

 

            450,000

              900,000

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 45,000

         115,000

         310,700

            120,000

            288,500

              879,200

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 100,000

           94,500

            168,000

            500,000

              862,500

ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಧಾಮ ನಿಯಮಿತ (JLRL)

 

 

 

 

20,000

           28,200

         349,971

              29,800

            395,000

              822,971

ರಾಜ್ಯ ನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

  170,000

            474,300

            140,000

              784,300

ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 

 

771,170

              771,170

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 321,500

              62,000

            383,000

              766,500

ಮರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

85,000

            645,000

              730,000

ಯಶಸ್ವಿನಿ ರೈತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆ

 

 

 

 

 

 

 

700,000

 

              700,000

ಮಾತಂ, ಜೈತಂ, ವಿತಂ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 650

            320,000

            350,000

              670,650

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 100,000

         200,000

            315,000

              20,000

              635,000

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ & ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್

 

 

 

 

 

 

 

 124,500

            502,500

              627,000

ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುರಕ್ಷೆ

 

 

 

610,000

 

 

 

 

 

              610,000

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

102,200

            330,000

            172,790

              604,990

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

600,000

 

              600,000

ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶ

 

 

10,000

 

 

         200,000

 

            180,000

            200,000

              590,000

ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ (DCD)

 

 

 

 

 

 

 74,100

            474,500

 

              548,600

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ

 

 

 

 

 

 

   469,330

 

              32,400

              501,730

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ

 

 

 

 

 

 

 

400,000

              60,000

              460,000

ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

35,100

         146,700

           66,950

 

            210,000

              458,750

ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

17,500

 

                500

 

            439,750

              457,750

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

40,000

 

            250,000

            148,000

              438,000

ಜಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

437,800

              437,800

ನ್ಯೂ ಗವರ್ನ್ ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರರಿ

 

 

 

 

 

 

35,000

              16,000

            352,000

              403,000

ಪಿಳಿಕುಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ

 

 

 

 

 

 

 

 

402,075

              402,075

ರಾಜ್ಯ ದೀಪಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

 

 400,000

 

              400,000

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

1,100

              42,000

            342,100

              385,200

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

7,000

              37,500

            330,250

              374,750

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

  1,650

            370,850

 

              372,500

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ

 

 

 

 

 

 

 

  25,000

            345,000

              370,000

ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 

 

 

 50,000

 

           25,000

         133,300

              10,000

            130,000

              348,300

ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSPDC)

 

 

 

     50,000

 

         275,000

 

 

 

              325,000

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ 

 

 

 

 

 

 

 300,000

 

 

              300,000

ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

 

274,000

 

              274,000

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ

 

 

 

 

 

 

 5,200

            137,000

            117,400

              259,600

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

245,125

 

              13,000

 

              258,125

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

 

 

 252,500

              252,500

ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

 

 

   250,000

              250,000

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್

 

 

 

 

 

 

 

 

 194,000

              204,000

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೆಸಿ ಮಿಷನ್

 

 

 

 

 

  75,000

 

            117,000

 

              192,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಾಮಂಡಳ

 

 

 

 

 

 

  50,000

            135,000

 

              185,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

 

 

     175,000

              175,000

ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 

 

 

 175,000

 

 

 

 

 

              175,000

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

   170,000

              170,000

ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (SAST)

 

 

 

 

 50,000

 

             2,200

 

            110,000

              162,200

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 

 

  160,000

              160,000

ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

 

   107,565

              47,200

              154,765

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.

 

 

 

 

 

 

 

 152,000

 

              152,000

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150,000

              150,000

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

 

 

   16,800

           18,960

             5,000

 

            107,300

              148,060

ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ದಯಾಲಯ

 

 

 

 

 

 

 66,000

              18,750

              51,500

              136,250

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 

 

 130,000

 

              130,000

ಗಿರಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 

  60,000

              55,000

              115,000

ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 111,650

 

 

              111,650

 ದಿ ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು

 

 

 

 

 

 

 

 

  110,000

              110,000

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

 95,000

              10,000

              105,000

ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 

 

 

 

 

 

 

 

 100,000

              100,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ

 

 

 

 

 

 

 50,000

              50,000

 

              100,000

ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

 

 

 

 

  100,000

 

 

 

 

              100,000

ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು

 

 

 

 

 

 80,000

 

 

 

                80,000

ಸಹಕಾರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

25,000

              50,000

                75,000

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 60,000

                60,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

 

 

 

 

 

 

  60,000

 

 

                60,000

 ಪ್ರೋ ಬಯೋಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್

 

 

 

 

 

60,000

 

 

 

                60,000

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

 

 

 

 

 

 50,000

             9,800

 

 

                59,800

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಾಲೇಜು

 

 

 

 

 50,000

 

 

 

 

                50,000

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

 

 

 

 

 

 40,000

 

 

                40,000

 ರಾಜ್ಯ ಬಯೋ-ಫುಯೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

 

 

 

  40,000

 

                40,000

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್

 

 

 

 

 

 

 

 

   38,500

                38,500

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

10,000

 

 

 

 

 

 

              26,000

                36,000

10,000

ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್

 

 

 

 

 

 

 

 

 29,000

                29,000

ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟೆರಿನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್

 

 

 

 

 

 

 

28,000

 

                28,000

ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ

 

 

 

 

   25,000

 

 

 

 

                25,000

ಆದ್ಯತಾ ಯೋಜನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆ

 

 

 

 

 

 

 

  25,000

 

                25,000

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ

 

 

 

 

 

 

 

 25,000

 

                25,000

ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

                20,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಮೋಪೀಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ

 

 

 

 

 

 

 

 18,000

 

                18,000

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಕ್ಕುಟ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ

 

 

 

     15,000

 

 

 

 

 

                15,000

ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು

 

 

 

 

 

 

 

 

  10,000

                10,000

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,500

                  7,500

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ- ಹಜ್&ವಕ್ಫ್

 

 

 

 

 

 

 

 

   7,000

                  7,000

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ನಿಯಮಿತ

 

 

  5,000

 

 

 

 

 

 

                  5,000

ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಂಘ

 

 

 

 

 

 

4,950

 

 

                  4,950

ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ

 

 

 

  1,000

             3,700

 

 

 

 

                  4,700

ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ನಾನ ಆಯೋಗ 

 

 

 300

 

 

 

 

 

 

                     300

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ

2640000

24,748,496

53,673,083

103,000,319

141, 697,088

403,877,518

715,280,588

1,448,722,991

4,729,044,073

7,622,684,155

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2019 04:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಇ ಸಂಗ್ರಹಣ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080