ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

 • Back
  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 26(3)(B)

  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ-2005 – 26(3)(b)

  ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

  ಶ್ರೀ ವಿ. ಪೊನ್ನುರಾಜ

   ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ),

  ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,

  ಬೆಂಗಳೂರು- 560001.

  ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ: 080 – 22353953,

  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌: 080 – 22259109

  ಇ-ಮೇಲ್‌: secyegov@karnataka.gov.in

   

   

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರ, ಭಾಗ-5(1)

  ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ, ಭಾಗ- 19(1)

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.

   ಯೋಜನೆ

  ಹೆಸರು

  ಹುದ್ದೆ

  ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

  ಪಿನ್‌

  ಮೊಬೈಲ್‌

  ಇ-ಮೇಲ್‌

  ಹೆಸರು

  ಹುದ್ದೆ

  ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

  ಪಿನ್‌

  ಮೊಬೈಲ್‌

  ಇ-ಮೇಲ್‌

  1

  ಕುಟುಂಬ(ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ.ಡಿ.)

  ಲತಾ ಐ ಕೆ.

   ಯೋಜನೆ  ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  8095411672

  po-fdb@karnataka.gov.in

  ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560001

  9480613165

  pd-fdb@karnataka.gov.in

  2

  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆ

  ಹೆಚ್.ಎಲ್.‌ ಪ್ರಬಾಕರ್‌

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 132, 2ನೇ ದ್ವಾರ , 1ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9731904123

  pdcb@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಐ.,

  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 146, 2ನೇ ದ್ವಾರ , 1ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು .

  560001

  9481391827

  ceoceg@karnataka.gov.in

  3

  ಕನ್ನಡ ಪಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌(ಇ-ಕನ್ನಡ)

  ಪುಷ್ಪಾ ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 132 ,2ನೇ ದ್ವಾರ , 1ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, , ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  7204597874

  pm.kannada@karnataka.gov.in

  ಕೆ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು  

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 132, 2ನೇ ದ್ವಾರ , 1ನೇ ಮಹಡಿ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, , ಬೆಂಗಳೂರು .

  560001

  9731904123

  pd.kannada@karnataka.gov.in

  4

  ಇ-ಪ್ರಾಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್‌(ಇ-ಸಂಗ್ರಹ)

  ಕೆ.ಎಸ್‌. ಶಿವರಾಮ

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಭವನ, ಮಿಥಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9731904123

  pdcb@karnataka.gov.in

  ಸುಮಾ ಎಸ್‌.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಭವನ, ಮಿಥಿಕ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು .

  560001

  9980519873

  pdeproc@karnataka.gov.in

  5

  ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ

  ಎಂ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀವತ್ಸ

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  108, 1ನೇ ಮಹಡಿ , Gate 2, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,  ಬೆಂಗಳೂರು 

  560001

  9449152530

  pddbt@karnataka.gov.in

  ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೆ.

  ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141,2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560001

  9480613165

  admin.ceg@karnataka.gov.in

  6

  ಎಸ್.ಎಸ್‌.ಪಿ

  ಮನೋಜ್‌ ಎಂ. ಕೌಶಿಕ್‌

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  110, 1ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  7204771844

  pm1ssp-ceg@karnataka.gov.in

  ರಷ್ಮಿ ಜಿ

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  110, 1ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9731114879

  pdssp@karnataka.gov.in

  7

  ಐ.ಜಿ.ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌

  ಎಂ.ಭಾರತಿದೇವಿ

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  110, 1ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9449391957

  pmadmin-pgrs@karnataka.gov.in

  ರಷ್ಮಿ ಜಿ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  110, 1ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9731114879

  pdpgrs@karnaka.gov.in

  8

  ಕೆ-ಸ್ವಾನ್‌

  ಟಿ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜಮ್‌

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9448456735

  pmkswan@karnataka.gov.in

  K.Ramesh

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು..

  560001

  9480182268

  pdkswan@karnataka.gov.in

  9

  ಫ್ರ್ಯೂಟ್ಸ್‌(FRUITS)

  ಡಾ. ನಿರಂಜನ್‌

  ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  138, 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

  560001

  9964627583

  svofruits-ceg@karnataka.gov.in

  ಶಕೀಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  138. 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

  560001

  9448999203

  pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

  10

  ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ಕ್ರಾಪ್‌ ಸರ್ವೆ)

  ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್‌

  ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  138, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

  560001

  9880408079

  ao1fruits-ceg@karnataka.gov.in

  ಶಕೀಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  138. 2ನೇ ದ್ವಾರ , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

  560001

  9448999203

  pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

  11

  ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌

  ಸಾಧನಾ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 12 ,1ನೇ ದ್ವಾರ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  8147705704

  tcdigilocker@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ್‌, ಹೆಚ್‌.ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, 1ನೇ ದ್ವಾರ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9880044146

  pddigilocker@karnataka.gov.in

  12

  ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

  ಮಂಗಳಾ ಜೆ.

   ಯೋಜನೆ  ಸಂಯೋಜಕ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1ನೇ ದ್ವಾರ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9113928434

  tc1.mk@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್.ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, 1ನೇ ದ್ವಾರ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560001

  9880044146

  pdmk@karnataka.gov.in

  13

  ಎನ್‌ಎಡಿ

  ಕಾವ್ಯಾ ಎನ್‌.

   ಯೋಜನೆ  ಸಂಯೋಜಕ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 13 , 1ನೇ ದ್ವಾರ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9071278552

  tc1.digilocker@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ್‌ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11, 1ನೇ ದ್ವಾರ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9880044146

  pdnad@karnataka.gov.in

  14

  ಎಸ್‌.ಡಿ.ಸಿ

  ಧೃಬಜ್ಯೋತಿ ಗೊಗಯಿ.

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  ನಂ.-3, ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9740103184

  pmct@karnataka.gov.in

  ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸುತಾರ

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ನಂ.-3, ಮೆಜ್ಜನೈನ್ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560001

  9448010333

  pdsdc@karnataka.gov.in

  15

  ಯುಐಡಿ(ಆಧಾರ್‌) & ಕೆಆರ್‌ಡಿಹೆಚ್‌

  ಸುರೇಶ್‌ ಗೋರ್ಪಡೆ

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  8277802859

  pm.uid@karnataka.gov.in

  ಸೀಮಾ ಕೆಪಿ

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  7259932125

  pd.uid@karnataka.gov.in

  16

  ಇ-ಆಫೀಸ್‌

  ದೀಪಕ್‌ ದೇವ್‌ ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  (ಆಡಳಿತ)

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  8277807858

  pm.eoffice@karnataka.gov.in

  ಸೀಮಾ ಕೆ.ಪಿ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  7259932125

  pd.eoffice@karnataka.gov.in

  17

  ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ

  ಸುರೇಶ್‌ ಗೋರ್ಪಡೆ

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  9886670864

  pm.webportal@karnataka.gov.in

  ಸತೀಶ್‌ ಎಂ.ಆರ್‌.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  9449784039

  pd.webportal@karnataka.gov.in

  18

  ಆರ್‌.ಟಿ.ಐ ಆನ್‌ಲೈನ್‌

  ಸುರೇಶ್‌ ಗೋರ್ಪಡೆ

   ಯೋಜನೆ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  7337728898

  pmrtionline@karnataka.gov.in

  ಸೀಮಾ ಕೆ.ಪಿ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560027

  7259932125

  pdrtionline@karnataka.gov.in

  19

  ಕೆ.ಓ.ಡಿ.ಐ

  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ್, ಹೆಚ್.ಎಂ.

   ಯೋಜನೆ  ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ,1 nd Gate, Ground Floorಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, , ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9880044146

  Pd-kodi@karnataka.gov.in

  ಮಹದೇಶ್ ವಿ.

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 145 A, 2ನೇ ದ್ವಾರ , 1ನೇ ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, , ಬೆಂಗಳೂರು .

  560001

  9886653740

  progdir-ceg@karnataka.gov.in

  20

  ಸೆಕ್‌ ಲ್ಯಾನ್‌

  ಮಹದೇಶ್‌ ವಿ

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:145 ಎ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,  ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9886653740

  progdir-ceg@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಐ.,

  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 146, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560 001

  9481391827

  ceoceg@karnataka.gov.in

  21

  ಆಡಳಿತ,ಎಸ್‌.ಇ.ಎಂ.ಟಿ  ಮತ್ತು ಇತರೆ

  ಕುಮದವಲ್ಲಿ

  ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9448562144

  adir-edcs@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಐ.,

  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 141,2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

  560001

  9480613165

  admin.ceg@karnataka.gov.in

  22

  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ(ಹಣಕಾಸು) ವಿಭಾಗ

  ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಮಂಜುನಾಥ

  ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ (ಹಣಕಾಸು) ಅಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 117, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

  560001

  9449227086

  ao-ceg@karnataka.gov.in

  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಐ.,

  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 146, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು .

  560001

  9481391827

  ceoceg@karnataka.gov.in

   

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS