ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

 • Back
  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು
  2009-2010

  ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್

  ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬ್ ರತ್ನ 09 ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಸಿಲ್ವರ್)

  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ

  ಸಿ.ಎಸ್.ಐ-ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್

  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ

  ​2008-2009

  ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ಸಿ.ಎಸ್.ಐ-ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2009

  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ

  ಸರಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ (G2B) ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

  ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.

  ಸಿ.ಎಸ್.ಐ –ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ – 2009

  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ

  ಸರಕಾರದಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ (G2B) ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

   

   

   

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS