ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

 • Back
  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

  ಹೆಸರು

  ಪದನಾಮ

  -ಮೇಲ್‌

  ದೂರವಾಣಿ

  ವಿಳಾಸ

  ಶ್ರೀ.‌ ವಿ.ಪೊನ್ನುರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)

  secyegov@karnataka.gov.in

   

   

  080 22353953

  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 106, 2ನೇ ದ್ವಾರ,ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

  ಶ್ರೀಮತಿ
  ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ.ಐ.
  ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

  ceoceg@karnataka.gov.in

  080-22373840

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ: 146A, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

  ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.ಕೆ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌.

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಕುಟುಂಬ ಗುರುತು

  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

  pd-fdb@karnataka.gov.in

  admin.ceg@karnataka.gov.in

  080-22371090

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:141, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

  ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ. ವಿ

   

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ, Blockchain, SecLAN 2.0

   

  progdir-ceg@karnataka.gov.in

  pdsdc@karnataka.gov.in

  080-22032154

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:145 A,, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

  ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ರಶ್ಮಿ,ಕೆ.ಎ.ಎಸ್‌.

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌,

  ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ,

  ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  pdssp@karnataka.gov.in

  080-22353999

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

  ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಚ್.ಎಲ್

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಘಟನೆ,

  ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್

  pdcb@karnataka.gov.in
  pd.kannada@karnataka.gov.in

  080-22032505

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:133,1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001

  ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಎನ್

  ಲೆಕ್ಕಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ

  ao-ceg@karnataka.gov.in

  080-22373844

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:117,1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001

  ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಮ. ಎಸ್

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಇ- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ

  pdeproc@karnataka.gov.in

  080-22230960/22234115

  ಶ್ರೀ ಆರವಿಂಧ ಭವನ, ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆವರಣ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,, ಬೆಂಗಳೂರು -560001

  ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್.ಕೆ

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಕೆಸ್ವಾನ್

  pdkswan@karnataka.gov.in

  080-22373826

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:11,1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು 560001

  ಶ್ರೀ. ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್

   

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, FRUITS,

  ಬೆಳೆ ಸಮ್ಮೀಕ್ಷೆ,

  ಆಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫ್ ರೆನ್ಸ್,

  pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

  pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

  pdfruits-ceg@karnataka.gov.in

  080-22032547

   

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:138,1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

  ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀವತ್ಸ್. ಎಂ.ಎನ್.

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಡಿಬಿಟಿ

  pddbt@karnataka.gov.in

  080-22266333/22267333

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:108, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

  ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ್. ಹೆಚ್.ಎಂ

   

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌, ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ,

  ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಇ-ಸಹಮತಿ ,

  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಪೋಸಿಟರಿ (NAD)

  KODI (ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ದತ್ತಾಂಶ ಉಪಕ್ರಮ.)

   

  pdmk@karnataka.gov.in

  pddigilocker@karnataka.gov.in

  pdnad@karnataka.gov.in

  pd-kodi@karnataka.gov.in

  080-22258339

  080-22031090

   

  ಕೊಠಡಿ ಸಂ:12 ,ನೆಲಮಹಡಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001

  ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕೆ.ಪಿ.

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

  ಇ-ಆಫೀಸ್

  ಆರ್‌.ಟಿ.ಐ. ಆನ್‌ಲೈನ್

  ಯು.ಐ.ಡಿ.

  ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಚ್

  pd.eoffice@karnataka.gov.in

  pdrtionline@karnataka.gov.in

  pd.uid@karnataka.gov.in

  pd.krdh@karnataka.gov.in
  080-22200060 ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.,ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560027.
  ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಆರ್‌. ಸತೀಶ್‌

  ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  ರಾಜ್ಯ ಜಾಲತಾಣ, ಸುವಿಧಾ

  pd.webportal@karnataka.gov.in

  pdsuvidha@karnataka.gov.in

  080 22236393 / 39393 ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.,ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು–560027.
  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS